BOWLTECH Mijn Account  Inhoud Winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
AANBIEDINGEN->
NIEUWE ARTIKELEN->
Gifts
Huisballen->
Huisschoenen
Pins->
Centre Supplies
Tassen->
Schoenen->
Ballen->
Kleding
Accessoires->
Onderdelen->
Baan & Center Onderhoud->
Fabrikanten
Nieuwe Producten meer
900 GLOBAL BADGER
900 GLOBAL BADGER
--.--
Informatie
Verzend Info
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden
Contact
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BOWLTECH INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Made.

Artikel 1 Definities

Lid 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

onder gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowltech International B.V.; wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Lid 2

Daar waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door gebruiker te leveren zaken als de door haar te leveren diensten.

Lid 3

Daar waarin deze algemene voorwaarden of de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2000.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Lid 1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij deze “algemene voorwaarden” van toepassing.

Lid 2

Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij waarbij de toepasselijkheid van deze “algemene voorwaarden” niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Artikel 3 Aanbiedingen

Lid 1

Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor gebruiker vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.

Lid 2

Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 3

Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door gebruiker verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden gebruiker niet.

Lid 4

Tekeningen, afbeeldingen, catalogi en verdere door gebruiker verstrekte gegevens blijven immer eigendom van gebruiker.

Lid 5

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door de wederpartij verstrekte opdracht door gebruiker schriftelijk is bevestigd.

Lid 6

Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van gebruiker zijn voor gebruiker niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door gebruiker worden bevestigd.

Artikel 4 Aard en omvang van de overeenkomst

Lid 1

Voor de omvang en aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding, van gebruiker bindend.

Lid 2

De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Lid 3

Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de overeenkomst zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding van gebruiker, is gebruiker niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. In het laatste geval is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen.

Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd is gebruiker in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding.

Artikel 5 Prijs

Lid 1

Tenzij tussen gebruiker en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door gebruiker opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn, of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering, al welke kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

Gebruiker zal geen vrijstelling van welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij de wederpartij gebruiker een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting ter hand stelt.

Lid 2

De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.

Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan gebruiker berekende prijzen, wijziging ondergaan, is gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Lid 3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van gebruiker aangegeven in Euro. Het koersrisico komt ten laste van de wederpartij.

Lid 4

Indien de prijs is vastgesteld in een andere valuta dan Euro zal het met deze prijs corresponderende bedrag in Euro op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in Euro op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zou zijn geweest.

Alle goederen welke door of vanwege de wederpartij aan gebruiker zijn opgedragen en die gebruiker boven de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen heeft geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden heeft gepresteerd, worden als meerwerk in rekening gebracht.

Artikel 6 Annulering

Ingeval van eenzijdige annulering door de wederpartij van een door gebruiker aanvaarde opdracht is de wederpartij, onverminderd het recht van gebruiker om in plaats daarvan nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen, aan gebruiker als winstderving een bedrag verschuldigd ter grootte van 25% van de overeengekomen c.q. verschuldigde hoofdsom inclusief BTW verschuldigd.

Artikel 7 Montage/installatie

Lid 1

Montage en installatie (verder tezamen “montage” te noemen) worden uitgevoerd tegen de door gebruiker normaal gehanteerde tarieven, tenzij de hieraan verbonden kosten uitdrukkelijk in de in de overeenkomst genoemde prijs (prijzen) is (zijn) begrepen. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van de door gebruiker geleverde materiaal en/of materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de opdracht verrichte montagewerkzaamheden is gebruiker niet aansprakelijk.

Lid 2

De wederpartij dient te zorgen voor sjouwhulp, smeer- en poetsmiddelen en de benodigde verwarming en verlichting tijdens het uitvoeren van de montage.

Lid 3

Wanneer de montage door oorzaak buiten de schuld van gebruiker niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen het normale tarief.

Lid 4

Na het vertrek van het montagepersoneel worden reclames betreffende de uitvoer van het werk of de duur daarvan niet meer in behandeling genomen.

Lid 5

De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat:

de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., worden verkregen;

een geschikte behuizing en/of andere door de wetgeving terzake vereiste voorzieningen voor het personeel van gebruiker aanwezig zijn;

de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;

de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;

de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van gebruiker staan;

alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;

bij aanvang van en tijdens de montage de toegezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

Artikel 8 Levertijd

Lid 1

De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

de dag van ontvangst door gebruiker van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties, tekeningen, technische gegevens, goedkeuringen en al het ander voor de productie voltooiing, dan wel levering benodigd materiaal en dergelijke;

de dag van ontvangst door gebruiker van hetgeen volgens de overeenkomst door de wederpartij bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 2

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 3

Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is gebruiker gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen.

Lid 4

Indien de levering wegens een niet aan gebruiker toerekenbare omstandigheid, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, wordt vertraagd, zal/zullen de overeengekomen prijs/prijzen door gebruiker gefactureerd en door de wederpartij dienen te worden betaald als ware tijdig geleverd.

Lid 5

Indien gebruiker ten gevolge van een vertraging zoals in beide voorgaande leden bedoeld genoodzaakt is zaken terug te nemen of op te slaan zal zij in dat geval gerechtigd zijn, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel, aan de wederpartij per maand een bedrag ter grootte van 2% van de prijs van die zaken in rekening te brengen.

Lid 6

Indien de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, blijven deze te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico, doch is gebruiker tevens gerechtigd in dat geval de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en volledige schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haar verbintenis te vorderen.

Lid 7

Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het verstrijken der leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, is gebruiker gerechtigd de voor aflevering bestemde zaken aan te wijzen, in welk geval gebruiker, na verwittiging aan de wederpartij, nog slechts tot aflevering van deze zaken verplicht is, onverminderd haar bevoegdheid tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden, en onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde.

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van gebruiker of van haar leverancier(s).

Artikel 10 Emballage

Gebruiker is te allen tijde gerechtigd emballage tegen kostprijs te berekenen en niet terug te nemen.

Artikel 11 Levering en aanvaarding

Lid 1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden, in welk geval de zaken worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de zaken aan de wederpartij zijn aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 2

Indien franco levering is overeengekomen worden de zaken geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de zaken aan het door de wederpartij opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd.

Lid 3

In geval van levering van diensten worden deze geacht te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de werkzaamheden zijn beëindigd en het personeel van gebruiker is vertrokken.

Artikel 12 Overgang Risico

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de te leveren zaken voor rekening en risico van de wederpartij vanaf de levering zoals bedoeld  in het voorgaande artikel.

Artikel 13 Transport

Lid 1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze van transport, expeditie, verpakking e.d. door gebruiker worden bepaald zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid voor gebruiker uit kan voortvloeien.

Lid 2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van de wederpartij, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1

Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

Lid 2

Indien gebruiker in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de wederpartij ook deze vordering van gebruiker geheel heeft voldaan.

Lid 3

De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die gebruiker jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens gebruiker.

Lid 4

Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan,  mag deze de zaken niet verpanden dan wel anderszins bezwaren of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het in het volgende lid van dit artikel bepaalde.


Lid 5

Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

Lid 6

De wederpartij verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. De wederpartij verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra gebruiker de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, zulks tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op de wederpartij uit welke hoofde dan ook.

Lid 7

De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

Lid 8

De wederpartij is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra gebruiker te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3:239 BW, zulks tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op de wederpartij uit welke hoofde dan ook.

Lid 9

Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekortschiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen

De wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 16 Betaling

Lid 1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde dienen betalingen aan gebruiker netto binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2

Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals is overeengekomen.

De wederpartij is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op gebruiker.

Lid 3

Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Lid 4

Indien door gebruiker ten aanzien van bepaalde te leveren of geleverde zaken betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 5

De kosten voor rekening van gebruiker, voorgeschoten door de wederpartij, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn.

Lid 6

Gebruiker is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met levering voort te gaan, van de wederpartij afdoende zekerheid voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichtingen te verlangen.

Lid 7

Gebruiker is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien de wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens gebruiker, ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van gebruiker de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd de in dat geval overigens aan gebruiker toekomende rechten.

Lid 8

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van de wederpartij in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betaling in de eerste plaats strekt in mindering van de hoofdsom van de factuur van oudste datum.

Lid 9

Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en aan gebruiker zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum der onbetaalde factu(u)r(en) een rente verschuldigd ter hoogte van 12% per jaar over het openstaande bedrag.

Lid 10

Indien de wederpartij ingevolge het in lid 9 van dit artikel bepaalde in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij gebruiker op de wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Lid 11

In geval van betaling door middel van wissels en cheques komen wissel- en chequekosten ten laste van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor kosten van remboursement.

Artikel 17 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

Alle door gebruiker in verband met de invordering van vorderingen op de wederpartij te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van de wederpartij te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 75,-- zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat gebruiker te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voorzover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van de wederpartij te vorderen prestatie, en wel als volgt:

over de eerste                               € 2.950,--               15%

over het meerdere tot                    € 5.900,--               10%

over het meerdere tot                  € 14.750,--                 8%

over het meerdere tot                  € 59.000,--                 5%

over het meerdere boven            € 59.000,--                 3%

Artikel 18 Garantie en reclame

Lid 1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen staat gebruiker, onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4 en met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, gedurende een periode van maximaal 3 maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen, in dier voege, dat, voor zover de wederpartij aantoont dat een en ander gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van gebruiker, indien deze niet aan de overeenkomst beantwoorden, gebruiker alsnog het ontbrekende af zal leveren, dan wel de afgeleverde zaak zal herstellen mits gebruiker hieraan redelijkerwijs kan voldoen, dan wel de afgeleverde zaak zal vervangen, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de wederpartij redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening had moeten houden teniet of achteruit is gegaan doordat de wederpartij niet als een zorgvuldige schuldenaar voor het behoud daarvan heeft gezorgd.

Lid 2

Reclames terzake van uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3

Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering, welke beide termijnen als vervaltermijn te gelden hebben.

Lid 4

Reclames terzake van de hoogte van de door gebruiker verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 5

In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt.

Lid 6

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de nakoming van de garantieverplichting van gebruiker uitsluitend binnen Nederland.

Lid 7

De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan. Daarnaast is gebruiker tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de door haar geleverde zaken inmiddels zijn verwerkt, indien de wederpartij zich niet strikt aan de aanbevelingen van gebruiker en de gebruiks- en montagevoorschriften van de fabrikant en/of leverancier(s) van gebruiker heeft gehouden of indien derden, al of niet op last van de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker enige wijziging aan het door gebruiker geleverde hebben aangebracht.

Lid 8

Voor de door gebruiker geleverde, maar door haar van derden betrokken zaken en/of grondstoffen, geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voorzover en in die mate waarin de leverancier van die zaken en/of grondstoffen aan gebruiker garantie heeft gegeven.

Lid 9

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikte van gebruiker geldt de voldoening van de garantieverplichting van gebruiker als enige schadevergoeding. Tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, is gebruiker niet gehouden.

Lid 10

Op door gebruiker geleverde ballen, schoenen, kegels en lampen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 19 Retourzendingen

Lid 1

Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door gebruiker aangenomen, mits zulks franco geschiedt.

Lid 2

Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch goedkeuring door gebruiker in.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

Lid 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 4 en artikel 18 van deze algemene voorwaarden is gebruiker nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van de door gebruiker geleverde goederen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van gebruiker.

Lid 2

Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3

Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal ingeval van een eventuele aansprakelijkheid van gebruiker een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding te allen tijde zijn beperkt tot het door de wederpartij aan gebruiker uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat een door gebruiker verschuldigde schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan € 50.000,-.

Lid 4

Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van de wederpartij op gebruiker één jaar na het ontstaan van de schade of een begin daarvan.

Artikel 21 Vrijwaring

Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van gebruiker is de wederpartij gehouden tot schadeloosstelling van gebruiker voor alle kosten, schade en interesten, die voor gebruiker mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door gebruiker.

Artikel 22 Bewijs van administratie

Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie van gebruiker voorkomende gegevens beslissend.

Artikel 23 Opschorting en ontbinding

Lid 1

Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is gebruiker gerechtigd, indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surseance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van de wederpartij, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, hetzij zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van gebruiker op vergoeding van door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.

Lid 2

In geval van ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, wordt de aan gebruiker verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door gebruiker nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.

Lid 3

Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die gebruiker op dat moment op de wederpartij heeft terstond volledig opeisbaar zijn.

Artikel 24 Software

Lid 1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt alle software, van welke aard dan ook, voor zover deze onderdeel uitmaakt van de overeenkomst aan de wederpartij uitsluitend ter beschikking gesteld op basis van een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, en zulks alleen voor het gebruik van die software op één centrale procesunit voor de eigen bedrijfsvoering van de wederpartij en voor geen ander doel of andere wijze van gebruik dan is overeengekomen.

Lid 2

Het is de wederpartij verboden de software, alsmede de bijbehorende handleiding, geheel of gedeeltelijk te veelvoudigen of een poging daartoe te ondernemen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Lid 3

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de gebruiker te allen tijde de volledige eigendom, dan wel indien zij zelf licentiehouder is, de eerste of zoveelste licentie als gebruiker mocht houden, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten, dan wel de licentie daarop zoals hiervoor bedoeld, van de aan de wederpartij ter beschikking gestelde software. De wederpartij zal op eerste verzoek van gebruiker al die maatregelen nemen en zonodig documenten produceren die de (intellectuele) eigendom/licentie van gebruiker kunnen bevestigen.

Artikel 25 Vertalingen

In geval, van strijdigheid van een vertaling van deze algemene voorwaarden met de Nederlandse tekst daarvan, evenals in geval van verschil van mening omtrent interpretatie van een of meerdere vertaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal ste

Ga verder
Snel Zoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het product te vinden.
Geavanceerd Zoeken
Talen
Dutch English
Bestsellers
01.VISE POWERLIFT&OVAL
02.T2N1 QUAD
03.VISE POWERLIFT & SEMI BLACK
04.T2N1 THUMB SOLID URETHANE BLACK/WHITE
05.T2N1 THUMB SOLID URETHANE YELLOW/ORANGE
06.BOWLTECH SHOESPRAY (12 STUKS)
07.VISE GRIP VINYL THUMB SOLIDS
08.PIN KEYRING
09.QAMF VALUE RENTAL SHOE
10.T2N1 QUAD CLASSIC BLACK
Aanbiedingen meer
EBONITE IMPACT PURPLE
EBONITE IMPACT PURPLE
--.--
--.--

Copyright © 2005 BOWLTECH International
Powered by BOWLTECH International b.v.